Class-11 Eco, Final Exam 2080 BS विद्यार्थीहरुले तलका प्रश्नहरुको हल गर्नुहोस् । 

Very Short Answer Questions 

1- कस्तो बस्तुलाई पुरक बस्तु भनिन्छ? 
What type of good is called complementary good?

2- आर्थिक वस्तु भनेको के हो? 
What is an economic good?

3- यदि मागको लोच   `Q_d=48-3P^2` भए मूल्य रु. 3 र परिमाण 21 हुँदा मागको लोच कति हुन्छ? 
It the demand function is `Q_d=60-2P` Find elasticity of demand at the point where the price is 3 and quantity is 21. 

4- यदि माग फलनः `Q_d=60-2P` र पूर्ति फलनः  `Q_s=15+3P` भए सन्तुलित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् । 
If demand function is: `Q_d=60-2P`  and supply function is:  `Q_s=15+3P`  , Find the equilibrium price.

5-खुल्ला अर्थतन्त्र भनेको के हो? 
What is the open economy?

6-GDP कसरी गणना गरिन्छ? 
How is GDP calculated?

7- व्यक्तिगत आम्दानी कसरी गणना गरिन्छ?
How is personal income computed?

8- आर्थिक विकासका कुनै दुई सूचकको नाम लेख्नुहोस् । 
Write any two indicators of economic development.

9- नेपाली अर्थतन्त्रका कुनै दुई विशेषता लेख्नुहोस् ।
Write any two features of Nepalese Economy.

10- कृषि ऋणका कुनै दुई स्रोत लेख्नुहोस् ।
Write down any two sources of agriculture finance?

11-नेपालमा कृषिबजारका कुनै दुई समस्या लेख्नुहोस् । 
Write any two problems of agriculture marketing in Nepal.

12-स्थल र हवाई यातायात बिच पाइने दुई भिन्नता लेख्नुहोस् । 
Write any two differences between surface and air transportation.

13- नेपालमा पर्यटन उद्योगका कुनै चारवटा सम्भावना लेख्नुहोस् ।
Write any four prospects of tourism industry in Nepal

14- बिन्दु (-2, -3) र (1, -3) बिचको दुरी पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the distance between the points (-2, -3) and (1, -3).

15-  `2x^2` को व्युत्पादन (Derivatives) पत्ता लगाउनुहोस् । 
Find the derivatives of  `2x^2`.

16-  लागत फलन:  `C=Q4-Q^2+2Q^3` भए सीमान्त लागत फलन पत्ता लगाउनुहोस् । 
If cost function is: `C=Q4-Q^2+2Q^3`  find marginal cost function.

17- दिइएको समिकरण  `Q=5-3P^2` को  `\frac{dQ}{dP}`  पत्ता लगाउनुहोस् । Find `\frac{dQ}{dP}` of the given equation `Q=5-3P^2`.

18- सरल रेखीय माग फलन भनेको के हो?
What is linear demand function?

19- तपाइँ सीमान्त उपयोगिता कसरी गणना गर्नु हुन्छ ? How do you calculate marginal utility?

Short Answer Questions 

1- रविन्सको अर्थशास्त्रको परिभाषाको ब्याख्या गर्नुहोस् । 
Explain Robbins’ definition of Economics.

अथवा Or

भूमि भनेको के हो? यसका विशेषताहरू व्याख्या गर्नुहोस् । 
What is land? Explain its features.

2- पूँजीका विशेषता लेख्नुहोस् ।
Write down the characteristics of capital.

3- पूर्ति नियमको व्याख्या गर्नुहोस् । 
Explain the law of supply.

4-दिइएको तालिकाको आधारमा तलका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् । (Answer the following questions based on the given table.)
मूल्य (रू. / के.जी.) Price (Rs. In Kg.)        माग परिमाण (के.जी.) Quantity demanded ( in Kg.)
4                                                                        100
6                                                                        80
8                                                                        60

a- बस्तुको मूल्य रु. 4 बाट वृद्धि भएर रू. 6 हुँदा मागको लोच पत्ता लगाउनुहोस् । 
Find the elasticity of demand when the price of a commodity increases from Rs. 4 to Rs. 6.

b- बस्तुको मूल्य रु. 8 बाट घटेर रू. 6 हुँदा मागको लोच पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the elasticity of demand when the price of a commodity decreases from Rs. 8 to Rs. 6.

5-  यदिमाग फलन `P=100-5Q` भए कुल, औषत र सीमान्त आय फलन पत्ता लगाउनुहोस् । Find the function of total revenue, average revenue and marginal revenue when the demand function of a firm is `P=100-5Q`.

6-  दिइएको तालिकाको आधारमा तलका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् । (Answer the following questions based on the given table.)
उपभोग गरिएको बस्तुको एकाइ            कुल उपयोगिता                        सीमान्त उपयोगिता
Units of Commodity Consumed        Total Utility                            Marginal Utility
1                                                                8                                                8
2                                                                14                                            ……..
3                                                                18                                            ……..
4                                                                20                                            ……..
5                                                                20                                            ……..
6                                                                18                                            ……..

a- दिइएको तालिका पुरा गर्नुहोस् । 
Complete the given table.

b- पुरा गरिएको तालिकाबाट कुल र सीमान्त उपयोगिता बक्ररेखाको रचना गर्नुहोस् । 
Draw the total and marginal utility curves from the completed table.

c- कुल र सीमान्त उपयोगिता बक्र रेखाबीचको सम्बन्ध देखाउनुहोस् ।
Show the relationship between total and marginal utility curves.

7. माग प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।
Mention the causes of demand-pull inflation.

8- मुद्राका प्राथमिक कार्यहरुको व्याख्या गर्नुहोस् । 
Explain the primary function of money.

9- विकासशील राष्ट्रका विशेषताहरुको सूची बनाई कुनै तीनवटाको व्याख्या गर्नुहोस् ।
List the characteristics of a developing country and explain any three of them.

10-नेपालमा बन विनासका प्रमुख पाँचवटा कारणहरुको ब्याख्या गर्नुहोस् ।
Explain five main causes of deforestation in Nepal.

11- नेपाली कृषिका विशेषताहरुको ब्याख्या गर्नुहोस् । Explain the characteristics of Nepalese agriculture.

12-  दिइएको सीधारेखाको समिकरणको झुकाव र y-खण्ड पत्ता लगाउनुहोस् । Find the slope and y-intercept of the given equation of straight line.

13- Y अक्षमा भन्दा X अक्षमा दोब्बर खण्ड बनाउने र बिन्दु (3, 2) भएर जाने सीधा रेखाको समिकरण पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the equation of straight line passing through the point (3, 2) and making x-intercept thrice that of y-intercept.

अथवा Or

यदि कुनै बस्तुको दिएको उत्पादन फलन: `Q= -L^3 +8L^2+10L` छ भने तलका प्रशनहरु समाधान गर्नुहोस् । (If the production function given by:  `Q= -L^3 +8L^2+10L` then, solve the following questions.)

a- सीमान्त उत्पादन फलन पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find marginal production function.

b- श्रम 5 एकाई हुँदा उत्पादन फलन पत्ता लगाउनुहोस् । 
Find the marginal product when unit of labour is 5.

14- मार्शलले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाको व्यख्या गर्नुहोस् । 
Explain Marshallian definition of economics.